Privacy verklaring Lees hier ook de Cookie verklaring

Imagine Chiropractie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Imagine Chiropractie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Imagine Chiropractie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Categorieën ontvangers persoonsgegevens:

 • mensen die bij Imagine Chiropractie werken EN persoonsgegevens verwerken
 • host van website en mailbox
 • administratiekantoor

Wij zijn niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Imagine Chiropractie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces en het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagine Chiropractie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Relevante gezondheid gegevens;
 • Gegevens huisarts;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar mocht u deze gegevens niet verstrekken dan kan het zijn dat wij geen overeenkomst met u aangaan.

Uw persoonsgegevens worden door Imagine Chiropractie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (Bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Imagine Chiropractie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagine Chiropractie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mail gegevens;
 • Telefoon;
 • AGB

Uw persoonsgegevens worden door Imagine Chiropractie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (Bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Verwerking van persoonsgegevens van mogelijke patiënt/cliënt en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Imagine Chiropractie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagine Chiropractie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Imagine Chiropractie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.
 • Bij mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Imagine Chiropractie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Imagine Chiropractie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Relevante personeelsgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Imagine Chiropractie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van de patiënt tevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het opzetten en verwerken van de internetomgeving;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Imagine Chiropractie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Imagine Chiropractie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Rechten van klanten

Rechten van klanten zijn:

 • het recht op inzage. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
 • het recht op correctie. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Als we zelf achter onjuiste of onvolledige persoonsgegevens komen dan zullen we die zelf aanpassen of aanvullen. Indien van toepassing zullen we ook derden partijen inlichten.
 • het recht op vergetelheid(het recht om vergeten te worden). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
 • het recht op dataportabiliteit(het recht om persoonsgegevens over te dragen). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
 • het recht op beperking van de verwerking. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij kennen geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij ons. Het laatste kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.

Voor alle rechten geldt dat we hier zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand op reageren. Als het verzoek complex is of er meerdere verzoeken van één persoon zijn, vragen we om uitstel van deze periode voor drie maanden. We berekenen geen kosten tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is(heel veel verzoeken van één persoon). Dan vragen wij een redelijke administratieve vergoeding. Of weigeren wij het verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Imagine Chiropractie, Van Schaikweg 55, 7811 HN EMMEN, Tel: 06 53 34 65 18, info@imaginechiropractie.nu